Статут ОСББ “САДКИ.”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку №35/194 за адресою: м. Вінниця, вул. Родіона Скалецького.

Протокол загальних зборів №1

від “22” травня 2018 року

СТАТУТ

ОБ‘ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

“САДКИ.

М. Вінниця

2018

І. Загальні положення

1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “САДКИ.” (далі – об`єднання), створено власниками квартир та нежитлових приміщень (надалі співвласниками) багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків)  № 35/194 (далі – будинок), що розташований за місцезнаходженням: вул. Родіона Скалецького м. Вінниця, Вінницька область, відповідно до Законів України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

Повне найменування юридичної особи: українською мовою –“Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “САДКИ.”, англійською мовою – “Association of co-owners of multi-apartment house “SADKI”.

Скорочене найменування: українською мовою – “ОСББ “САДКИ.”, aнглійською мовою – “ACОMAH ““SADKI”.

1.2. Об’єднання діє відповідно до Законів України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

1.4. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном об’єднання, що належать об’єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді.

1.5. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників, як і співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями об’єднання.

1.6. Об’єднання може мати печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

II. Мета створення, завдання, предмет діяльності, права та обов’язки об’єднання

2.1. Метою створення об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна будинку, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

2.2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

2.3. Завданням та предметом діяльності об’єднання є:

забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;

забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю об’єднання.

2.4. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, статею 6 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та цього статуту, а саме:

утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;

приймати   рішення   про   надходження   та   витрати  коштів об’єднання;

визначати  порядок користування спільним майном відповідно до статуту об’єднання;

укладати договори;

виступати    замовником   робіт   з   капітального   ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;

встановлювати  порядок  сплати,  перелік та розміри внесків і платежів  співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

здійснювати   для   виконання  статутних  завдань  господарче забезпечення діяльності об’єднання в порядку, визначеному законом;

визначати  підрядника,  укладати  договори  про управління та експлуатацію,    обслуговування,    реконструкцію,    реставрацію, проведення   поточного   і   капітального   ремонтів,   технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;

передаватися управителю (упрвлінській компанії) усі або частину функцій з управління багатоквартирним будинком або асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

здійснювати   контроль   за   своєчасною  сплатою  внесків  і платежів;

захищати  права, представляти інтереси співвласників у судах, органах  державної  влади  і  органах  влади Автономної Республіки Крим,   органах  місцевого  самоврядування,  на  підприємствах,  в установах та організаціях незалежно від форми власності;

використовувати   допоміжні  приміщення  у  багатоквартирному будинку для потреб органів управління об’єднання;

встановлювати   сервітути,   здавати   в   оренду   допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку.

2.5. Для забезпечення   виконання   власниками   приміщень   своїх обов’язків об’єднання має право:

робити   співвласникам   попередження   про   порушення  ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

вимагати  відшкодування  збитків,  заподіяних спільному майну об’єднання  з  вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

вимагати  від  співвласників  своєчасної  та у повному обсязі сплати  всіх  встановлених  цим  Законом  та  статутом  об’єднання внесків  і  платежів,  у  тому  числі відрахувань до резервного та ремонтного  фондів;

звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні  збитки,  своєчасно  та  у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об’єднання внески і платежі, у тому  числі  відрахування  до  резервного  та  ремонтного  фондів;

виступати   засновником  (учасником)  інших  юридичних  осіб.

2.6. Загальні  збори  об’єднання мають право делегувати асоціації, до  якої  входить  об’єднання,  частину  повноважень своїх органів управління. Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації.

2.7. Об’єднання має обов’язки, передбачені статею 18 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та статтею 7 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, а саме:

забезпечувати належний санітарний,  протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам;

звітувати загальним зборам про виконання кошторису об’єднання за рік;

забезпечувати виконання вимог статуту об’єднання;

виконувати свої договірні зобов’язання;

забезпечувати  дотримання  інтересів  усіх  співвласників при встановленні    умов   і   порядку   володіння,   користування   і розпорядження  спільною  власністю,  розподілі  між співвласниками витрат  на  експлуатацію та ремонт спільного майна;

припиняти дії третіх осіб,  що утруднюють  або  перешкоджають реалізації    прав   володіння,   користування   і   розпорядження спільним майном співвласниками;

у випадках, передбачених законодавством, статутом об’єднання, представляти   інтереси   співвласників   відповідно   до  наданих повноважень  у  відносинах  з  третіми  особами.

2.8. Виконання зобов’язань  об’єднанням  належить  до  повноважень його правління відповідно до статуту об’єднання. 

III. Статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування

3.1. Органами управління об’єднання є загальні збори співвласників, правління, ревізійна комісія (ревізор) об’єднання.

3.2. Вищим органом управління об’єднання є загальні збори співвласників, які скликаються не рідше одного разу на рік.

3.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

затвердження статуту об’єднання, внесення змін до нього;

обрання членів правління об’єднання;

прийняття рішень про користування спільним майном, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним;

затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;

попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, які укладаються на суму, що перевищує 500 тис. грн., а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина;

визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників, визначення переліку та розміру витрат на управління багатоквартирним будинком;

прийняття рішення про проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, зведення господарських споруд, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт;

визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління;

визначення управителя (управлінської компанії) та його (її) відкликання, визначення повноважень управителя (управлінської компанії) щодо управління багатоквартирним будинком, затвердження та зміну умов договору з управителем (управлінською компанією), здійснення контролю за його виконанням, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

відключення будинку від мереж (систем) централізованого постачання комунальних послуг у порядку, встановленому законом, і визначення системи подальшого забезпечення будинку комунальними послугами, за умови дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

прийняття рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладення індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги);

прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;

прийняття рішень про ліквідацію об’єднання, виділ із нього інших юридичних осіб.

3.4. За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

3.4.1. Збори представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

3.4.2. Збори представників у міру необхідності скликає правління об’єднання або не менш як три представники від об’єднання.

3.4.3. Збори представників веде голова зборів, який обирається більшістю присутніх представників від об’єднання.

3.4.4. Кожен представник від об’єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від об’єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування.

3.4.5. Рішення зборів представників оформляється у формі протоколу таких зборів із зазначенням кожним з представників від об’єднання результату свого голосування (“за” або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

3.4.6. Рішення зборів представників мають вищу юридичну силу щодо рішень правління об’єднання. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення правління об’єднання.

3.5. Загальні збори скликаються і проводяться правлінням об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників, або управителем (управлінською компанією).

3.6. Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

3.7. Повідомлення про проведення зборів співвласників має містити інформацію про ініціатора проведення таких зборів, дату, місце та час їх проведення, порядок денний. До повідомлення про проведення зборів співвласників можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах.

Час і місце проведення загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

3.8. У загальних зборах мають право брати участь усі співвласники. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може на підставі договору або закону представляти його представник, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень будинку можуть брати участь в управлінні об’єднання виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.

3.9. Кожний співвласник будинку (його представник) під час голосування має один голос, незалежно  від кількості квартир та нежитлових приміщень, що належать йому в будинку.

3.10. Загальні збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

3.11. Рішення на загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування. Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань, зазначених у частинах 9, 10, 11 пункту 3.3. цього статуту, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

3.12. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 50 відсотків або більше загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 75 відсотків загальної кількості співвласників, а рішення з питань, зазначених у частинах 9, 10, 11 пункту 3.3. цього статуту, вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосувало більш як 50 відсотків загальної кількості всіх співвласників.

3.13. Рішення загальних зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування (“за”, “проти”, “утримався”), за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики.

У протоколі обов’язково зазначається така інформація про співвласників (їх представників), які взяли участь у зборах співвласників: прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представника).

3.14. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 3.11. цього статуту, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться шляхом власноручного заповнення ними листків опитування, в яких зазначаються день опитування, прізвище, ім’я, по батькові співвласника, документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення, номер квартири або нежитлового приміщення, загальна площа квартири або нежитлового приміщення, документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників), відповідь співвласника на питання “так”, “ні” або “утримався”, особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Голосування від імені співвласника представником здійснюється в порядку представництва згідно з вимогами цивільного законодавства. Кожен співвласник, який має право голосу, може реалізувати це право під час проведення такого опитування лише один раз з одного питання.

Забороняється в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування за або проти прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

За результатами підрахунку результатів письмового опитування співвласників особи, які проводили письмове опитування, вносять його результати до протоколу зборів та підводять загальні підсумки голосування щодо всіх питань. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані на зборах співвласників, і голоси співвласників, отримані під час проведення письмового опитування.

Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.

3.15. Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.

3.16. Рішення зборів співвласників є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

3.17. Рішення загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу об’єднання, зокрема,  правління та ревізійної комісії (ревізора) об’єднання.

3.18. Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

3.19. Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

3.20. Виконавчим органом об’єднання є правління, яке обирається загальними зборами та підзвітне їм.

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю об’єднання та має право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів визначених цим Статутом.

3.21. Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів.

У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, повноваження такого члена правління припиняються.

3.22. До компетенції правління належить:

підготовка кошторису, балансу об’єднання та річного звіту;

здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;

розпорядження коштами об’єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об’єднання кошторису;

укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням, договорів про співпрацю та надання послуг благодійними, громадськими та іншими фізичними та юридичними особами України та інших держав з питань, визначених цим Статутом;

передача управителю (упрвлінській компанії) усі або частину функцій з управління багатоквартирним будинком або асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об’єднання;

скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників;

призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення;

припинення дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками.

3.23. Засідання правління проводиться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.

Кожен член правління має на засіданні правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.

Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів об’єднання.

Засідання правління скликається його головою або не менш як третиною членів правління.

Веде засідання правління голова правління, а в разі відсутності голови – його заступник. Уразі відсутності голови правління  та його заступника, засідання правління веде один із членів правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів правління.

Рішення правління викладаються у протоколі засідання правління із зазначенням кожним з членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

3.24. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника.

На виконання своїх повноважень голова правління:

веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;

забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління;

діє без доручення від імені об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;

розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;

наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;

за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;

відкриває і закриває рахунки об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об’єднання.

У разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

3.25. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.

Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

Якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів, рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Кожен член ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.

Ревізійна комісія (ревізор) обирається строком на 5 років, якщо інший строк не визначено загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів ревізійної комісії.

У разі відчуження членом ревізійної комісії всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього повноваження такого члена ревізійної комісії припиняються.

3.26. Ревізійна комісія (ревізор) має право:

відповідно до періодичності встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;

відповідно до періодичності встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від правління та працівників об’єднання письмові пояснення щодо діяльності об’єднання за будь-який період діяльності об’єднання;

перевіряти та надавати загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту об’єднання;

за рішенням загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання.

Загальні збори можуть визначити інший перелік прав ревізійної комісії (ревізора).

IV.   Джерела фінансування, порядок використання майна
та коштів об’єднання

4.1. Джерелами фінансування є кошти об’єднання, які складаються із:

           залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення об’єднання;

           внесків і платежів співвласників;

коштів, отриманих об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

коштів, отриманих об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності об’єднання;

добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб, грантів, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб України та інших держав;

коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;

пасивних доходів;

доходів від діяльності заснованих об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання;

коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей об’єднання.

4.2. За рішенням загальних зборів в об’єднанні для виконання заходів, пов’язаних із значним витрачанням коштів, можуть створюватися спеціальні фонди (ремонтний, резервний та інші), кошти яких спрямовуються на цілі, визначені загальними зборами об’єднання:

обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової енергії, холодної та гарячої води, впровадження енергозберігаючих заходів;

обладнання під’їздів місцями для охорони та відеонагляду за під’їздами і прибудинковою територією;

проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішньобудинкових інженерних систем;

капітального ремонту будинку;

інших заходів, визначених загальними зборами.

4.3. Джерелами формування спеціальних фондів об’єднання можуть бути:

щомісячні внески членів об’єднання;

одноразові цільові внески членів об’єднання;

цільове фінансування за рахунок місцевих бюджетів на обладнання під’їздів місцями для охорони;

цільові внески юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги, для здійснення заходів з удосконалення експлуатації внутрішньобудинкових інженерних систем;

добровільні внески юридичних і фізичних осіб;

кошти, одержані об’єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;

інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

Кошти цих фондів акумулюють на банківських рахунках об’єднання та використовуються тільки за цільовим призначенням.

4.4. Сплата встановлених загальними зборами об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного та інших фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами об’єднання, є обов’язковою для всіх співвласників.

4.5. Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна встановлюється пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

4.6. Витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляються між співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

4.7. Невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком.

4.8. Зобов’язання із здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком у разі здачі в найм (оренду) квартир та/або нежитлових приміщень державної або комунальної власності несуть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень.

4.9. Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного та інших фондів, встановлюються загальними зборами об’єднання відповідно до законодавства та цього Статуту.

Загальні збори об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна, на суму боргу.

4.10. Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.

Спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.

Кредитор співвласника не має права вимагати виділення частки із спільного майна багатоквартирного будинку в натурі для звернення стягнення на неї.

4.11. Майно об’єднання утворюється із:

майна, переданого йому співвласниками у власність;

майна, переданого йому у власність фізичними, юридичними особами, благодійними та іншими організаціями України та інших держав;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

4.12. Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю.

Порядок володіння, користування та розпорядження майном об’єднання визначається загальними зборами.

4.13. Кошти об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного та інших фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими загальними зборами співвласників, та окремими рішеннями загальних зборів співвласників.

4.14. Кошторис об’єднання за поданням правління щорічно затверджується загальними зборами не пізніше 1 січня поточного року, якщо інший строк не встановлено загальними зборами співвласників. За рішенням загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.

4.15. Кошторис об’єднання може передбачати такі статті витрат:

витрати на утримання будинку та спільного майна;

плату за обслуговування ліфтів;

витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку;

плату за санітарну очистку території;

послуги банку;

матеріальні витрати (витрати на пально-мастильні матеріали, канцтовари тощо);

оплату праці працівників (голова правління, бухгалтер, двірники, прибиральниці тощо) та витрати на сплату винагороди управителю в разі його залучення;

витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за кредитними договорами, укладеними за програмами Фонду енергоефективності;

відрахування на соцстрахування;

амортизацію основних засобів;

витрати на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;

витрати фондів об’єднання;

сплату податків, зборів, обов’язкових платежів;

інші витрати, передбачені рішенням співвласників або законом.

10.4. За рішенням загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного та інших фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.

11.4. Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки – загальним зборам для затвердження.

Перший фінансовий рік об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року, в якому проведено державну реєстрацію. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

12.4. Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників об’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

13.4. Доходи об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання та реалізації мети створення, цілей, завдань та предмета діяльності об’єднання, визначених цим Статутом.

V.  Права і обов’язки співвласників

5.1. Співвласник має право:

вільного доступу до технічної документації на багатоквартирний будинок;

вільно користуватися спільним майном багатоквартирного будинку з урахуванням умов та обмежень, встановлених законом або рішенням співвласників;

брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через представника;

одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання;

безоплатно одержувати інформацію про суб’єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень у порядку і межах, визначених законом;

ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників, листками опитування, робити з них копії;

на відшкодування винною особою збитків, завданих спільному майну багатоквартирного будинку, у розмірі, що відповідає частці кожного співвласника;

інші права, визначені законом.

5.2. Реалізація співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.

5.3. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх прав попереднього власника як співвласника.

5.4. Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

5.5. Співвласник зобов’язаний:

забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;

забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;

використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за призначенням;

не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

додержуватися вимог правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

виконувати рішення зборів співвласників;

забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників та спільному майну багатоквартирного будинку;

додержуватися чистоти в місцях загального користування і тиші згідно з вимогами законодавства;

забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийнятого в експлуатацію в установленому законодавством порядку багатоквартирного будинку протягом усього життєвого циклу будинку та нести відповідальність за неналежну експлуатацію згідно із законом;

відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі та за спожиті житлово-комунальні послуги.

5.6. Кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

5.7. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов’язків попереднього власника як співвласника.

5.8. Статутом об’єднання можуть бути встановлені інші обов’язки співвласників.

VI.   Відповідальність за порушення цього Статуту
та рішень статутних органів

6.1. Співвласники несуть відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам у результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків як співвласників. Відповідальність кожного співвласника визначається пропорційно до його частки співвласника. Співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями, що виникли внаслідок дій уповноваженої особи (осіб) та/або управителя, вчинених з перевищенням наданих їм повноважень. Співвласники не несуть відповідальності за зобов’язаннями, що виникли внаслідок дій або бездіяльності управителя, що порушують умови договору управління багатоквартирним будинком.

6.2. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, визначається пропорційно до його частки співвласника. Співвласник звільняється від відповідальності за договором, який є обов’язковим для всіх співвласників, якщо доведе, що належним чином виконав відповідні обов’язки співвласника.

6.3. Обсяг зобов’язань та відповідальності кожного співвласника за договором про надання комунальної послуги визначається відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

6.4. Для забезпечення   виконання   власниками   приміщень   своїх обов’язків об’єднання має право:

робити   співвласникам   попередження   про   порушення  ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

вимагати  відшкодування  збитків,  заподіяних спільному майну об’єднання  з  вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

вимагати  від  співвласників  своєчасної  та у повному обсязі сплати  всіх  встановлених  цим  Законом  та  статутом  об’єднання внесків  і  платежів,  у  тому  числі відрахувань до резервного та ремонтного  фондів;

звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні  збитки,  своєчасно  та  у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об’єднання внески і платежі, у тому  числі  відрахування  до  резервного  та  ремонтного  фондів;

виступати   засновником  (учасником)  інших  юридичних  осіб.

6.5. За порушення цього Статуту та законних рішень статутних органів співвласники несуть відповідальність згідно із законом.

VII.  Порядок внесення змін до цього Статуту

7.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється виключно за рішенням загальних зборів.

Якщо інше не визначено рішенням загальних зборів, ініціатор загальних зборів (правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до цього Статуту не пізніше ніж за 14 днів до проведення загальних зборів.

7.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної  реєстрації юридичних осіб.

VIII. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим

8.1. Об’єднання ліквідується у разі:

придбання однією особою всіх приміщень у будинку;

прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;

ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

8.2. Ліквідація об’єднання за рішенням його загальних зборів здійснюється призначеною загальними зборами ліквідаційною комісією. Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів.

Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію об’єднання із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

8.3. Підстави та порядок ліквідації об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.

8.4. У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у будинку, що перебувають у їхній власності.

При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед об’єднанням відповідно до статуту цього об’єднання. Якщо співвласник має борг перед цим об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

8.5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

8.6. Реорганізація об’єднання та виділ із нього іншої юридичної особи проводяться за рішенням загальних зборів, які за поданням правління визначають правонаступників об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.

Голова установчих зборів                    п/п             

                                                                                                М.І.КАСЬКОВ

Секретар установчих зборів

                                                                п/п                   О.М.ХАРИТОНЮК

“УПРАВЛІННЯ” Й “УТРИМАННЯ” СТОСОВНО ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ І ПІЛЬГ

26 лютого 2019

0

Останнім часом через систему місцевих органів соціального захисту населення були поширені листи, в яких від ОСББ вимагалося “перейменувати” внески з утриманнябагатоквартирного будинку на внески на управління ним. Цього разу об’єднанням уже прямо погрожували тим, що без “перейменування” внесків пільговикам і отримувачам житлових субсидій в будинках ОСББ пільги й субсидії нібито не будуть нараховуватися і виплачуватися.

Раніше ми вже писали про питання внесків на утримання і “внесків на управління” – в контексті правового статусу ОСББ. Тож зараз дуже коротко – у порядку доповнення до раніше викладеного – зупинимося на питаннях “управління” і “утримання” саме в контексті соціального захисту населення.

Порядок призначення житлових субсидій визначається відповідним Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848.

Абзаци з п’ятого по восьмий пункту 1 Положення встановлюють, що воно визначає, зокрема, умови призначення та порядок надання:

щомісячної житлової субсидії на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі – об’єднання), а саме:

– витрат на утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокремаприбирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт; обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, відповідно до яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів;

– витрат на оплату комунальних послуг стосовно спільного майнабагатоквартирного будинку;

– поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

Отже, тут витрати на утримання прямо названо частиною витрат на управління багатоквартирним будинком. І тому житлова субсидія надається на витрати з утримання (частину) остільки ж, оскільки вона надається на витрати з управління (ціле). Власне, у Положенні витрати на управління, на які поширюється житлова субсидія в ОСББ, фактично зведені до витрат на утримання будинку.

Якщо говорити про склад витрат із утримання, визначений у Положенні, то слід звернути увагу на слово “зокрема”, вжите в абзаці шостому пункту 1. Вжитий зворот означає, що наведений у цьому абзаці перелік складових з утримання не є вичерпним. Тож Положення не передбачає обмежень щодо того, які витрати загальним зборам брати до уваги при розрахунку внеску на утримання будинку, і які, відповідно, відшкодовуються співвласнику у вигляді субсидії.

Стосовно виплати пільг у будинках ОСББ абзац другий пункту 10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117, передбачає:

Для пільговиків, які мешкають у багатоквартирних будинках, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, уповноважений орган розраховує щомісяця до 10 числа самостійно розмір пільги на сплату внесків на управління багатоквартирним будинком, на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання і водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за попередній місяць виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, членів сім’ї, на яких поширюється пільга відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України, та з урахуванням встановлених державних соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування, а також розміру внесків.

Отже, передбачено поширення пільг і на внески на утримання. При цьому єдиним обмеженням названо державні соціальні нормативи, а питання складу витрат згадане Положення взагалі не торкається – на відміну від Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Більше того, якщо Положення про порядок призначення житлових субсидій обмежує витрати науправління, на які надається субсидія в ОСББ, витратами з утримання, то в Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, такого обмеження не передбачено. Фактично, це дозволяє для цілей надання пільг брати до уваги всі витрати з управління – включаючи внески до ремонтного і резервного фондів. Адже єдиним обмеженням є, як уже згадувалося, лише розмір державних соціальних нормативів. Такі нормативи встановлено підпунктом 9 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409.

Важливо відзначити, що жодне зі згаданих вище положень не містить ні вимоги, ні процедури верифікації внесків в ОСББ. І не може містити, бо складання кошторису, визначення переліку, розміру та порядку сплати внесків і платежів, контроль ревізійною комісією діяльності правління, то є внутрішня діяльність конкретного ОСББ. Відповідно, вимоги (якщо такі трапляються) органів соціального захисту населення надавати їм кошториси, розрахунки внесків, протоколи загальних зборів тощо є неправомірними.

Єдиний обов’язок, який має ОСББ в процедурі соціального захисту – надати інформацію про витрати отримувача соціальної допомоги та про розмір внесків, які затверджено загальним зборами.

Витрати співвласника – це розмір зобов’язання співвласника по сплаті внесків в ОСББ. Перелік, розмір, порядок сплати внесків затверджують загальні збори ОСББ. І ніхто ззовні жодними приписами не може змінити перелік, розмір і порядок сплати внесків окремого об’єднання, бо то є компетенція загальних зборів саме цього ОСББ.

Саме з огляду на повагу до волі співвласників, з метою прозорості процедур призначення і виплати соціальної допомоги соціально вразливим верствам населення застосовуються соціальні стандарти, які встановлюють граничні норми і нормативи споживання, в т.ч. витрат на управління багатоквартирним будинком, незалежно від того, яку форму управління спільно обрали співвласники.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ОСББ ПРО НОВИЙ ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ У ГРОШОВІЙ ФОРМІ: ПІЛЬГИ

Пільги по-новому
20 травня 2019
  Кабінет Міністрів України своєю постановою від 17 квітня 2019 р. № 373
 затвердив Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі (далі – Порядок), а також вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій
 і деяких своїх постанов. Домисли, а часом і відверта дезінформація, щодо постанови вже встигли викликати ажіотаж серед ОСББ.
У цій статті розглянемо, що ж у дійсності змінилося в порядку надання пільг. Спершу – коротко про найважливіше: новий порядок надання пільг діятиме з 1 жовтня 2019 року. До того часу діє чинний порядок.
Для пільговиків важливе таке:
1.    Порядок передбачатиме дві форми виплати пільг: “безготівкову” або “готівкову”.
2.    “Безготівкова” форма передбачатиме, що живих коштів пільговик не отримає, а всю суму пільги Ощадбанк без його відома перераховуватиме виконавцям комунальних послуг, які стоять на початку “черги” визначеної п.12 Порядку.
3.    “Готівкова” форма виплати передбачатиме, що пільговик отримуватиме живі гроші на свій рахунок. Для цього пільговик повинен відкрити рахунок в Ощадбанку та подати відповідну заяву в орган соціального захисту населення.
4.    Саме “готівкова” форма виплати пільг гарантує вчасне отримання пільг пільговиками в будинках ОСББ, які є колективними споживачами комунальних послуг чи забезпечують потребу в них шляхом самозабезпечення (наприклад, мають дахові котельні).
ОСББ слід ще звернути увагу на таке:
1.   
Порядок у дійсності не передбачає необхідності укладання договору ОСББ з Ощадбанком, якщо ОСББ від пільговиків отримує лише внески на утримання будинку і прибудинкової території.
2.    У Порядок були закладені норми, які завідомо суперечать законам та є незастосовними і невиконуваними для ОСББ. Тож правлінню ОСББ необхідно керуватись законом, а не підзаконним актом – постановою Кабміну, і пам’ятати, що в ОСББ відсутні правові підстави для укладання договорів із Ощадбанком, коли йдеться про пільги або житлові субсидії.
Далі – про все докладно.
  Відколи зміни?
Перше, що треба знати про новий Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, це те, що він застосовується з 1 жовтня 2019 року.
Новий Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі застосовується з 1 жовтня 2019 року.
До того діє старий механізм виплати, передбачений абз. 2 і 3 п.10 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги
 та абз. 9 і 10 п.8 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету
Тобто, до 1 жовтня 2019 року:
1.    ОСББ нараховують та виставляють до сплати пільговику 100% внесків;
2.    Органи соціального захисту населення самостійно розраховують суму пільги, належної пільговику;
3.    Органи соціального захисту населення перераховують суми нарахованих пільг на поточний рахунок ОСББ (в будь-якому банку, де в ОСББ відкрито поточний рахунок), одночасно надаючи ОСББ списки одержувачів пільг, у яких обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові одержувача, номер особового рахунка, сума фактично оплачених пільг та житлових субсидій;
4.    Кошти, які надійшли на рахунок ОСББ від органів соцзахисту, зараховуються ОСББ як сплата відповідних внесків одержувачами пільг;
5.    У разі зміни розміру внесків ОСББ подає до 3 числа наступного місяця органу соцзахисту інформацію про новий розмір таких внесків.
  “Готівкова” і “безготівкова” форми виплати пільг
Новий порядок, що застосовуватиметься з 1 жовтня 2019 року, передбачає два варіанти виплати пільг у грошовій формі:
    “у грошовій безготівковій формі”,
    “у готівковій формі”.
Виплата пільг “у грошовій безготівковій формі” передбачена як варіант за замовчуванням. Така виплата насправді передбачає, що пільговики живих грошей ні готівкою, ні на власний рахунок (картку) не отримають. Натомість Мінсоцполітики переказуватиме на свій власний рахунок в Ощадбанку суми належних пільговикам пільг. А далі виконавці комунальних послуг, ЖБК і ОСББ, які уклали з Ощадбанком відповідні договори, подаватимуть Ощадбанку з використанням кваліфікованого електронного підпису “реєстри нарахованих сум платежів пільговикам” (“реєстри пільговиків разом з даними про облікові записи пільговиків, нараховані суми за спожиті послуги у попередньому місяці та загальні суми до сплати, що включають заборгованість (переплату) за попередні періоди окремо за кожним видом послуги, крім витрат на управління багатоквартирним будинком
”).
На підставі отриманих реєстрів Ощадбанк виплачує виконавцям, ЖБК і ОСББ заявлені ними суми (в межах наявних коштів на рахунку Мінсоцполітики), у такій черговості: “постачання теплової енергії, постачання та розподіл природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним будинком
, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку”.
Добра новина для ОСББ полягає в тому, що, як видно із наведених вище цитат, “безготівкова” форма виплати пільг взагалі не застосовується до витрат на управління (у т.ч. внесків на утримання
) багатоквартирним будинком в ОСББ. Витрати на управління не повинні зазначатися у “реєстрах нарахованих сум платежів пільговикам”, і витрати на управління в ОСББ відсутні в переліку-послідовності виплат Ощадбанком.
Безготівкова” форма виплати пільг взагалі не застосовується до витрат на управління (у т.ч. внесків на утримання) багатоквартирним будинком в ОСББ.
Погана новина полягає в тому, що для тих ОСББ, що виступають колективними споживачами комунальних послуг чи задовольняють потребу в них шляхом самозабезпечення (наприклад, мають власні котельні), “безготівкова” форма таки передбачена.
Але ще одна добра новина полягає в тому, що, по-перше, примусово “загнати” ОСББ в схему “безготівкової” виплати пільг неможливо, а по-друге – пільговик за заявою має право обрати “готівкову” форму виплати.
Пільговик за заявою має право обрати готівкову форму виплати пільг замість “безготівкової”.
Виплата пільг “у готівковій формі” передбачена як варіант за вибором пільговика. Для нього така виплата є максимально простою і прозорою: сума пільги виплачується живими грошима на рахунок пільговика в банку. Щоправда, банком має бути Ощадбанк, а сам пільговик не повинен мати заборгованості за внесками в ОСББ та платою за комунальні послуги на суму більш, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз це становить 340 грн.).
Для виплати пільг у готівковій формі пільговик повинен подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення, зазначивши в ній реквізити поточного рахунка, відкритого пільговиком в АТ “Ощадбанк”. В такому разі виплата пільги здійснюється у готівковій формі з місяця, що настає за місяцем подання такої заяви.
За заявою пільговика виплата пільги може здійснюватися у готівковій формі з місяця, що настає за місяцем подання такої заяви структурному підрозділу з питань соціального захисту населення, у якій зазначаються реквізити поточного рахунка, відкритого пільговиком в АТ “Ощадбанк”.
Інформування органів соцзахисту
За новим Порядком, із 1 жовтня 2019 року ОСББ для розрахунку розміру пільги повинні до 15 числа кожного місяця надавати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про зміну
 внесків, платежів об’єднанню. У цьому немає нічого принципово нового чи надзвичайного.
Але, крім того, п.7 зазначеного Порядку передбачає, що “управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг надають щомісяця до 27 числа структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про суму простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі.”
Практичне виконання ОСББ цієї норми, на нашу думку, можливе лише за умови отримання від органів соціального захисту населення відповідних запитів із поіменним зазначенням пільговиків, щодо яких запитується інформація, оскільки ОСББ не зобов’язані (і в умовах дії нових правил – не можуть) забезпечити окремий облік пільговиків, ще й у розрізі різних форм виплати пільг.
Шантаж “несплатою”
Пункт 9 Порядку передбачає, що “якщо управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклав договору з АТ “Ощадбанк” (його установами) для перерахування сум пільг, він до 1 червня не має права вимагати оплати послуг (внесків/платежів) від пільговиків за відповідні неопалювальний та опалювальний періоди.
Це положення виглядає як неприхований шантаж для тих ОСББ (і, можливо, виконавців комунальних послуг і управителів), які “наважаться” не укладати договору з Ощадбанком. Саме спекулюючи на цій нормі (і перетлумачуючи її на свій лад), багато хто зараз намагається переконати ОСББ в необхідності й неминучості укладання договору з Ощадбанком.
Втім, по-перше, договір укладається для перерахування
 сум пільг в рамках схеми їх “безготівкової” виплати. Вище ми вже звертали увагу на те, що застосування цієї схеми не передбачено для виплати пільг на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком в ОСББ. Тобто, в дійсності навіть сам Порядок не передбачає необхідності укладання договору з Ощадбанком, якщо ОСББ від пільговиків отримує лише внески на утримання будинку і прибудинкової території.
Порядок не передбачає необхідності укладання договору з Ощадбанком, якщо ОСББ від пільговиків отримує лише внески на утримання будинку і прибудинкової території.
По-друге, згадана норма не звільняє (і не може звільнити) пільговика від обов’язку сплачувати внески в ОСББ.
По-третє – і це головне, – наведена норма є юридично нікчемною. Адже обов’язок співвласника сплачувати внески в ОСББ і право ОСББ вимагати від нього сплати таких внесків ґрунтуються на положеннях ст.ст. 2, 10, 15-17, 20 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. Підзаконний нормативно-правовий акт, яким є постанова Кабінету Міністрів України, не може змінити порядку нарахування і сплати внесків, прав і обов’язків співвласників і ОСББ, встановлених законом.
Висновки: що робити ОСББ
1.    Наразі продовжувати працювати, як і раніше: нараховувати та виставляти до сплати пільговику 100% внесків, приймати на власний поточний рахунок від органів соцзахисту суми за пільговиків разом з відповідними списками (див. початок цієї статті).
2.    Уже зараз попередити пільговиків про зміну порядку виплати пільг із 1 жовтня 2019 року. Запропонувати їм подати до органів соціального захисту населення відповідні заяви про виплату пільг у готівковій формі. Зразки можна завантажити тут.
3.    Зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Про обмеження руху легкових автомобілів по прибудинковій дорозі

У нашому дворі є неодноразові випадки як по прибудинковій дорозі деякі неадекватні водії міста влаштовують перегони по обминанню проїзду перехрестя зі світлофорами на вул. Р.Скалецького і князів Коріатовичів. Такі гонки створюють загрозу життю мешканців будинку, інших людей,і особливу загрозу складають для дітей.  Представників об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку “САДКИ.” від 10.05.2019 (протокол №4) прийнято рішення:

З метою виключення загрози життю мешканців будинку, інших людей, і особливо дітей,  встановити на прибудинковій дорозі між 2 та і 3 під’їздами дві спеціальні напівсфери для обмеження наскрізного проїзду легковими автомобілям, створити умови для заїзду легкових автомобілів до 1 і 2 під’їздів зі сторони вул. князів Коріатовичів, до 3 і 4 під’їздів зі сторони вул. Р. Скалецького. Для проїзду вантажних, спеціальних та інших великовантажних автомобілів напівсфери перешкод не створюють.

З метою створення зручних умов набору питної води встановити на площадку біля автомату питної води (4 під’їзд) регулюємий блокатор руху транспортних засобів.

Правління ОСББ “САДКИ.”